Alumni Spotlights

Alumni Spotlights


Cong (Jojo) Dong

Cong Dong

Mary He

Mary He

Mengyao

Mengyao

Xie Shaodong

Xie Shaodong

Yuxi Shi

Yuxi Shi

Ximo Molly Tong

Ximo Molly Tong

Xin Zhang

Xin Zhang

Yiping Zhang

Yiping Zhang

Yongtai Jing

Yongtai Jing

Yuanyuan Gu

Yuanyuan Gu

Michelle Tomizawa

Back to skip to quick links