Student Profiles

Student Profiles


Natalie Burrows

Class of 2021

Demi (Tin Yiu) Chan

Class of 2021

Sabrina (Ming Jia) Chen

Class of 2021

Christine (Yu-Hsuan) Chuang

Class of 2021

Cornelia Clay

Class of 2021

Lia Alexandra de Souza Sanchez

Class of 2021

John Gattis

Class of 2021

Liliana Guerrero Delgado

Class of 2021

Celina (Xiangyuan) Hang

Class of 2021

Qianhe Ji

Class of 2021

Ariel (Yuxin) Li

Class of 2021

Yaqi Liu

Class of 2021

Guadalupe Lobeto

Class of 2021

Vera (Jiawen) Long

Class of 2021

Jialiang (David) Luo

Class of 2021

Richard Mayer

Class of 2021

Magdalena Polak

Class of 2021

Isabella Rivera Ruiz

Class of 2021

Jessica Salomon

Class of 2021

Ayano Sato

Class of 2021

Cornelia (Tiantian) Wang

Class of 2021

Fei Wang

Class of 2021

Alina (Yijia) Yang

Class of 2021

Lavinia (Yufei) Zhao

Class of 2021

Tianyi Zhu

Class of 2021

Michelle (Xin) Liu

Class of 2021

Back to skip to quick links